Digital Video Konferanse

Målbar og sikker utvikling

Video terapi er en effektiv metode til å gjennomføre digital avstands oppfølging og utvikling av mennesker og virksomheter som har behov for bistand. Vi har utviklet en digital plattform som gjør deg i stand til å:

Planlegge:

Definere fokusområder, mål, tiltak og ønsket effekt.

Gjennomføre:

Gjennomføre og evaluere forbedringstiltak.

Måle:

Måle forbedringstiltak.

Oppfølging:

Systematisk oppfølging av tiltak, evalueringer, prestasjoner og resultater.

Systematisk utvikling

Vår erfaring etter 30 år viser at de som jobber systematisk med trening over tid og med riktig kontinuitet og belastning er også de som har størst fremgang. Vi tror på at metodene og øvelsene skal være konkrete, motiverende og effektive. Da vil vi se en tydelig fremgang og det er ingenting som er viktigere enn brukerens egen indre drivkraft i å forbedre sin egen helsetilstand. Vi skal gjøre vårt til at dette blir en så bra prosess som overhode mulig sammen med brukere, fagressurser, pårørende og andre støtte personer.

Personlig utvikling

Gjennom Improve kan du utvikle profiler rettet mot livsstil og helse (sosial, mental, fysisk), personlig mestring/mennesketrekanten (jobb, familie, selv), personlige mål/strategier/visjon/verdier, karriere med mer. All din kunnskap og erfaring vil kunne legges inn i et trenings bibliotek som enkelt knyttes opp mot personens forbedringsområder. Oppfølgings- og målings intervaller defineres og påminnelser om oppgaver og øvelser som må gjøres i hht. plan sendes ut via sms/e-post eller begge deler.

Som Lege/Psykolog/Coach/Leder vil du kunne følge opp personen via online møter der dere sammen går igjennom mestrings mål i vårt Dashboard. Denne viser progresjon frem mot mål og målet er å skape ytterligere bevisstgjøring og motivasjon samt eventuell korrigering av øvelser.

Organisasjonsutvikling

Med Improve vil du kunne planlegge, gjennomføre, måle samt følge opp enhver organisasjonsutviklings prosess du gjennomfører. Du vil kunne utvikle og gjennomføre profiler basert på 4 “perspektiver”; organisasjonen (klima/kultur, interne prosesser, kunnskap om selskapets mål, strategier, verdier, forretningside, visjon) med mer), kundene (kundemåling), medarbeidere (kunnskap, motivasjon), finans (økonomiske nøkkeltall). Basert på målingen vil du kunne – i samarbeid med din kunde – definere svake, middels og sterke områder og ut fra disse igjen definere tiltak som planlegges, gjennomføres, måles og følges opp. Med dette løser du den vanligste svakheten i de fleste endringsprosesser; nemlig sikring av gjennomføring og oppfølging. Med Improve sikres dette og både du og kunden kan dokumentere effekt.

Team utvikling

Med Improve vil du kunne definere teamets svake, middels og sterke områder og med fokus på disse settes konkrete, oppnåelige mål (delmål og hovedmål), med realistiske tidsintervaller for å måle om målene er nådd eller ikke. Til hver måling defineres helt konkrete team og individuelle ål og tiltak. det kan settes sammen tverrfaglige team for å gjøre forbedrings prosessen om til en kollektiv samhandlings øvelse. Dashboard visualiserer måloppnåelse, loggfører tid planlagt og brukt på trening.